Политика на поверителност

 1. Обхват
  В случаите, когато Фондация „Институт за етика и аналитика на данните“ (Фондация IDEA) действа като администратор на лични данни, тези декларация и известие за поверителност се предоставят на всички субекти на данни, чиито лични данни се събират в съответствие с изискванията на GDPR. В тази декларация не са включени дейностите по обработка, които са свързани с данните на служителите на Фондация IDEA, които се уреждат в Правилника за вътрешния ред на организацията.

2. Отговорности

 1. Отговорникът за защита на личните данни е длъжен да гарантира, че тази декларация се предоставя на субектите на данни, преди Фондация IDEA да започне да обработва личните им данни.
 2. Всички служители на Фондация IDEA, които взаимодействат със субектите на данни, са длъжни да гарантират, че тази декларация е предоставена на вниманието на субектите на данни и че тяхното съгласие за обработката на данните им е получено.

3. Декларация и уведомление за поверителност

Тази декларация и уведомление за поверителност описват как ние, Фондация IDEA, ще събираме и използваме Вашите лични данни.

Лични данни

Съгласно GDPR, личните данни се определят като:

всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

3.1. Кои сме ние?

Фондация „Институт за етика и аналитика на данните“ (IDEA) е с ЕИК: 205502222 и със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цар Иван Шишман No 3, ет. 1, ап. 2. Фондация IDEA се представлява от Антон Герунов, който е председател на Управителния съвет.

Защо Фондация IDEA трябва да събира и съхранява лични данни?

За да можем да извършваме дейността си, в това число да организираме събития, на които да имате възможността да присъствате, трябва да съберем лични данни за кореспонденция с Вас. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

Преди да Ви потърсим с цел директен маркетинг, Фондация IDEA ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:

Вид лични данни Източник:
Име и фамилия; имейл Субекта на данните
Компания, в която работите; заемана позиция Субекта на данните

На нашия уебсайт: www.mydataethics.com, ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. Можете да намерите повече на нашата специална страница с правила за „бисквитки“.

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

 • организация на събития;
 • изпращане на бюлетин;
 • вътрешна отчетност.

Нашето правно основание за обработка на личните данни:

 • вашето съгласие;
 • изпълнение на договор, който е сключен или ще бъде сключен;
 • изпълнение на закон;
 • в определени случаи това може да е нашият легитимен интерес.

Легитимните интереси, които преследваме, са: осъществяване на вътрешна отчетност и администрация.

Фондация IDEA не обработва специални категории лични данни, нито пък извършва автоматизирана обработка на личните данни, които сте ни предоставили.

3.2. Обработване на основание съгласие

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, Фондация IDEA ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие.

С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

За да обработва Фондация IDEA специални категории лични данни се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде изрично дадено. Когато искаме да ни предоставите чувствителни лични данни, ние винаги ще ви кажем защо и как ще се използват данните.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите имейл до Отговорника за защита на данните на Фондация IDEA – Димо Господинов, email: dpo@mydataethics.com

3.3. Разкриване пред трети лица

Фондация IDEA не разкрива данните Ви на трети лица.

3.4. Период на съхранение

Фондация IDEA ще съхранява личните Ви данни, както следва:

Тип лични данни Период на съхранение
Данни за контакт До като са необходими за целта, за която са събрани или докато не оттеглите Вашето съгласие

3.5. Правата Ви като субект на данни

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че Фондация IDEA откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 3.6 по-долу.

3.6. Жалби

В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от Фондация IDEA (или трети лица, както е описано в точка 3.4 по-горе) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред отговорника за защита на данните на Фондация IDEA.
Данните за всеки от тези контакти са:

Данни за контакт с надзорния орган Данни за контакт с отговорника за защита на личните данни

Лице за контакт:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) Димо Господинов
Адрес 1: Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2  гр. София, ул. Цар Иван Шишман No 3, ет. 1, ап. 2
Имейл: kzld@cpdp.bg dpo@mydataethics.com
Телефонен номер: 02/91-53-518 02/92-24-058

3.7. Допълнителна информация


При какви обстоятелства Фондация IDEA ще може да ме търси?

Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава Фондация IDEA?

Фондация IDEA по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако Фондация IDEA съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита  на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на Фондация IDEA или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), Фондация IDEA приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни:

 • Лична карта

Отговорник за документ и одобрение

Отговорника по защита на личните данни е отговорник за този документ и осигурява надзор за изпълнението на посочените процедури спрямо изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

Смяна на езика